Dutch English
Draaiboek Broeder en Zuster Zorg
Advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het coronavirus (COVID-19)

Inhoud

In het kort

Over het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2)

Personeelsbeleid

Zorgmaatregelen

Faseringen

Communicatie

Colofon

Versiedatum: 29 november 2021
De inhoud van dit advies is gebaseerd op de beschikbare informatie op bovenstaande datum.

Samenstelling:
Dit advies is samengesteld met behulp van de richtlijnen van het RIVM en de GGD en het initiatief
‘COVID-19 Extra handen aan bed’.

Contactgegevens:
a.lebuhan@broederenzusterzorg.nl
s.ozakar@broederenzusterzorg.nl

Disclaimer:

Dit document is samengesteld door Broeder en Zuster Zorg Coöperatie UA te Huizen. Dit document dient als hulpmiddel voor het nemen van eenduidige beslissingen rondom het Coronavirus en is met zorg samengesteld op basis van de meest recente beschikbare informatie. Dit document vormt de basis van het beleid, directie kan waar nodig hiervan afwijken in acute situaties. Deze afwijkingen worden organisatie breed gecommuniceerd d.m.v. Silo en de wekelijkse personeelsnieuwsbrief.

Het is niet toegestaan om dit document te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie UA (hierna te noemen ‘BeZZ’).

In het kort

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt inmiddels beschouwd als een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. Een pandemie is niet alleen een medisch, maar ook een maatschappelijk probleem. Nu
zien wij ook dat er sprake is van een economisch probleem wereldwijd. Tijdens deze pandemie is de continuïteit van de bedrijfsvoering van vele bedrijven binnen meerdere sectoren onder druk komen te staan;
door lokale, landelijke en wereldwijde lockdowns en afwezigheid van werknemers van werk om allerlei mogelijke redenen. Zo waren zij besmet of ziek, maar bijvoorbeeld ook (onverwacht) in quarantaine gezet, of hebben voor zieken, naasten en/of kinderen moeten zorgen of uit voorzorg moeten thuisblijven. Gezien dat BeZZ opereert in de VVT-sector vallen onze werknemers in de ‘cruciale beroepsgroep’ die cruciaal zijn voor het draaiende te houden van onze maatschappij. Maar werken onze werknemers ook in de ‘gevaren’ zones en met de voor dit virus kwetsbare doelgroep

Het is van belang dat onze maatschappij en gezondheidszorg optimaal blijft functioneren ondanks de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit draaiboek is opgesteld met als doel om de zorgmedewerkers en ZZP’ers binnen BeZZ op een zo gezonde en veilige manier mogelijk aan het werk te houden en medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak tot een minimum te beperken.

Ook biedt dit draaiboek informatie en een praktisch handvat bij het nemen van beslissingen binnen bepaalde scenario’s.

De richtlijnen en geboden informatie van het RIVM en de GGD ’s van de verschillende Veiligheidsregio’s (GHOR) zijn ten alle tijden leidend. Aanvullend daarop geeft dit draaiboek een aanvullend advies gericht op
de werksituatie in de diverse wijkteams binnen BeZZ.

Maatregelen om besmetting te voorkomen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

Basisregels voor iedereen:
Voor iedereen in Nederland geldt:
• blijf bij klachten thuis en laat u testenmoet her;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte:
• ga weg als het druk is;
• reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Regels voor hygiëne:
• Was vaak uw handen:
• 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
• Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft
gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg:
• Was daarna uw handen.
• Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden (2 armlengtes) van anderen:
Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals
het duwen van een rolstoel.

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen:
Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

• Probeer ten minste een half uur per dag buiten te bewegen.
• Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
• Drink voldoende water.
• Drink maximaal één glas alcohol per dag.
• Zet nu de stap en stop met roken.

Binnen BeZZ is het verplicht om de cliënt zorg te leveren met handschoenen en mondkapje. (Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM))

Over het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2.)

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2.) is sinds december 2019 bekend en heeft zich sindsdien verspreid over
de hele wereld. De eerste ziekteverschijnselen bestaan onder andere uit:
• Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius) en rillingen.
• Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus.
• Problemen met ademhalen.

Er bestaat een kans op besmetting met het coronavirus (COVID-19) indien men:
• Contact heeft gehad met een besmet persoon.
• In een hoog risicogebied is geweest. Kijk hiervoor altijd naar het reisadvies van de Rijksoverheid.

Let op: inmiddels is bekend dat ook milde klachten kunnen duiden op een Corona besmetting.

Indien een werknemer symptomen vertoont die lijken op het coronavirus, dient deze werknemer zich direct te laten testen. Tot de uitslag bekend is, moet deze werknemer in quarantaine blijven. Indien de uitslag positief is, dienen de richtlijnen van de GGD gevolgd te worden.

Het virus verspreidt zich middels hoesten of niezen; kleine druppels met het virus worden ingeademd of bereiken via de handen de slijmvliezen van neus, mond en/of ogen. Het virus kan een beperkte afstand
tussen twee mensen overbruggen. Deze virusdruppels zijn relatief zwaar waardoor zij neerslaan binnen een afstand van 1.5 meter. Vermindering van contact tussen personen gaat verspreiding van het virus tegen.

De incubatieperiode is de periode waarin een persoon nog geen klachten heeft, maar wel besmet is en het virus bij zich draagt. De meeste mensen krijgen klachten op dag vijf of zes na besmetting, zelden pas na twaalf dagen of later. Op deze site kunt u alles lezen over wanneer u in quarantaine moet en voor hoe lang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantainedoor-corona

Dit virus is besmettelijk binnen de incubatieperiode. Dit maakt het moeilijker om het virus te bestrijden aangezien schijnbaar gezonde en gevaccineerde personen het virus bij zich kunnen dragen en mogelijk verspreiden. Ook als u geen klachten heeft, is het goed om u te laten testen als u nog niet gevaccineerd bent of eerder besmet bent geweest waardoor u antistoffen heeft. Zo kunnen we het coronavirus snel opsporen, al voordat u klachten krijgt. Het advies is om u te laten testen vanaf 5 dagen na het laatste contact met de persoon die positief is getest. Maak hiervoor een testafspraak via 0800-1202

De IFR (Infection Fatality Rate) staat voor de verhouding tussen het aantal doden en het aantal besmette personen door een bepaalde verwekker (in dit geval SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2). Dit getal geeft weer hoe groot de kans is dat iemand met het nieuwe coronavirus aan de ziekte overlijdt. Het getal is een schatting. Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de IFR geschat. Daarbij is er gekeken naar de totale oversterfte en naar het aantal mensen dat naar schatting besmet is met het virus. Daarvoor worden de sterftegegevens van het CBS en gegevens uit onderzoeken van het RIVM (de Pienter Corona studie) en Sanquin naar het aantal mensen dat antistoffen tegen het virus in het bloed heeft gebruikt. Op dit moment schat het RIVM de IFR op ongeveer 1%. Binnenkort verschijnt hierover een wetenschappelijke publicatie.

Quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantainedoor-corona

Geen quarantaineplicht voor noodzakelijk zorgpersoneel
Er geldt een uitzondering voor zorgmedewerkers op de verscherpte quarantaineplicht. Sinds zaterdag 19 november 2021 moeten bij een besmetting alle huisgenoten in quarantaine, ook als zij gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. Dit geldt in principe ook voor zorgpersoneel. Maar bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken.

Voorwaarden zijn dat de zorgmedewerker geen klachten heeft, gevaccineerd is of hersteld is van corona (3G regel) en dat de inzet van diegene absoluut noodzakelijk is voor de continuïteit van de patiëntenzorg. De zorgmedewerker moet tien dagen een chirurgisch mondneusmasker dragen, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s houden en zich meerdere malen laten testen. In overleg met de leidinggevende die ook overleg voert met de afdeling HR, worden besluiten genomen over de noodzakelijkheid van inzet van de medewerker om de continuïteit van zorg te borgen.

In de persconferentie van 26 november 2021 kondigde het Kabinet aan dat de quarantaineregels worden aangescherpt, maar er ontstond onduidelijkheid over omdat op de websites van de Rijksoverheid de oude voorwaarden nog te lezen waren. Sinds 29 november 2021 staan de vernieuwde quarantainemaatregelen op alle websites.

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (https://rivm.nl)
https://informatiehulp.rivm.nl/

Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
• Een medewerker dient altijd een mondkapje (chirurgisch/IIR) en handschoenen te dragen tijdens het
leveren van zorg.
• Indien een medewerker koorts (38 graden Celsius) heeft, dient hij/zij direct naar huis te gaan. Dit dient
meteen gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Indien medewerker in loondienst is, dient dit
ook gemeld te worden bij HR.
• Laat je testen bij de GGD, wanneer je aangeeft dat je zorgmedewerker bent heb je sneller de uitslag.
• Indien een medewerker ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact
heeft gehad met een corona-patiënt dient hij/zij naar huis te gaan, contact met anderen te vermijden
en de GGD direct telefonisch te contacteren. Dit dient meteen gemeld te worden bij de direct
leidinggevende. Indien medewerker in loondienst is, dient dit ook gemeld te worden bij HR.
• Indien een medewerker voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen
(zorgverlof/calamiteitenverlof). Dit gaat in overleg met de direct leidinggevende en HR.
• Voor personeel dat naar het buitenland reist:
– Reis niet naar risicogebieden. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld het RIVM, het
ministerie van Buitenlandse Zaken en LCR. Realiseer je dat de ontwikkelingen vaak iets vooruit
lopen op de officiële berichtgeving.
– Indien een werknemer zonder ziekteverschijnselen terugkeert vanuit een risicogebied, is ons
advies dat de werknemer gedurende veertien dagen na thuiskomst preventief thuis te laten
werken indien dit mogelijk is. Zo niet, zal dit in overleg per situatie besproken worden.
– Houd contact met werknemers die risicogebieden bezocht hebben of bezoeken.
– Reizigers dienen extra zorg te besteden aan goede hygiëne en realiseer je daarbij dat
hygiëneproducten niet overal ter wereld verkrijgbaar zijn.
– Ga na of het noodzakelijk is dat werknemers worden teruggeroepen.

Werknemers in loondienst hebben veel vragen rondom ziekmelden.
Wanneer zijn klachten, besmetting en voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus aanleiding voor een ziekmelding, wanneer niet en wanneer kun je aanspraak maken op een andere regeling? Hieronder tref je een overzicht van wanneer iets wel of niet een ziekmelding is:

Medewerker die in quarantaine moet:
1. Geen klachten: vervangende werkzaamheden aanbieden om thuis uit te voeren. Bij weigering
hiervan wordt er verlof gerekend.
2. Geen klachten: er zijn geen vervangende werkzaamheden -> verlof is 50/50.
3. Wel klachten: ziekmelden
4. Bewijs van besmetting overleggen, zodat het ook duidelijk is wat de GGD heeft aangegeven als
richtlijnen.

Vermindering sociale contacten, bij vastgestelde besmetting in Nederland.

Voorkom contact met personen met aangetoonde besmetting:
• Hang mededelingen op bij de ingang om werknemers en bezoekers te verzoeken niet binnen te komen
als ze ziek zijn.
• Zorg ervoor dat zieke personen thuis blijven.
• Stuur werknemers met acute ziekteverschijnselen laagdrempelig naar huis.

Contact met anderen verminderen:
• Implementeer ‘groeten zonder aanraken’, waaronder geen handen schudden of ander direct contact.
• Maak thuiswerken mogelijk.
• Maak gebruik van telefoon, Siilo, video-conferencen etc. bij onderlinge contacten.
• Beperk vergaderingen in tijd, frequentie en aantal deelnemers, zodat deelnemers onderling een meter afstand kunnen houden.
• Op alle plekken op kantoor staat aangegeven wat de coronaregels zijn i.v.m. afstand houden etc. Houd je hier ook aan.

Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke hygiëne:
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
• Stel middelen beschikbaar voor een goede handhygiëne:
• Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst op kantoor.

Zorgmaatregelen

Het wordt werknemers verzocht om de kennis rondom hygiëne bij te houden. Kijk hier voor op: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/elearning-handhygiene-thuiszorg

Op Vilans staan ook protocollen. Binnen ‘MijnBeZZ’ op de website van BeZZ zijn deze altijd te raadplegen.

Werkplek, bij vastgestelde besmetting in Nederland
Het virus kan kortdurend overleven buiten het lichaam, bijvoorbeeld op voorwerpen. In deze periode kan het
(ook via de handen) worden overgedragen. Tref daarom de volgende maatregelen:

• Maak dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen:
– Handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies.
– Toetsenborden, computermuizen, telefoons.
– Kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten.
• Zorg voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning,
aangezien de druppels slechts twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de
airconditioning opgezogen te kunnen worden.
• Registratie per dag wie er op kantoor is. Hiervoor ligt een document bij de ingang van het kantoor en
schrijf jezelf altijd in.

Faseringen

Binnen BeZZ worden cliënten die verdacht worden van corona of corona hebben aan het einde van de route geplaats. De zorg wordt dan uitgevoerd aan de hand van de geldende richtlijnen van het RIVM.
Binnen BeZZ wordt rekening gehouden met 3 verschillende fasen. Deze zijn onderverdeeld in fase groen, oranje en rood. Hieronder wordt de inhoud daarvan uitgelegd.

Fase Situatie Actieplan
Groen Balans tussen aantal
personeel en cliënten
– Voorbereidingen treffen op mogelijk opschalen.
– Actief monitoren mogelijke verdenkingen COVID –
19 bij cliënten of personeel.
– Actief monitoren ontwikkelingen in de regio.
– Netwerk met GGD/GHOR/huisartsen.
– Gevolgen geen/minder bezoek cliënten en
personeel.
– Communicatie.
Fase Situatie Actieplan
Oranje Er is minder personeel beschikbaar en er zijn meer cliënten die geïsoleerd worden/in thuisquarantaine moeten – Enkel hoogst noodzakelijke nieuwe zorg wordt opgestart en afschalen huidige zorg.
– Kritieke processen in beeld brengen.
– Monitoren stand van zaken besmetting cliënten en personeel.
– Personeelsbeleid.
– Hygiëne en schoonmaak
Zie ook het dossier coronavirus voor zorgorganisaties op de website van Actiz.
Fase Situatie Actieplan
Rood Capaciteit is niet voldoende in de regio – Afschalen van zorg. Door zorg af te schalen, kan de strikt noodzakelijke zorg gecontinueerd worden (d.w.z.: de klant loopt schade op indien deze zorg niet door zou gaan) met minder capaciteit aan werknemers.
– Andere noodmaatregelen afhankelijk van situatie in de regio.
Communicatie

Het centrale crisisteam binnen BeZZ heeft een voorbereidende rol met als opdracht het opstellen van het bedrijfscontinuïteitsplan en het plan van aanpak. Ook zijn deze voor voorbereiding en informatie binnen
BeZZ aangewezen contactpersonen. Deze zijn belast met het verspreiden van de informatie en onderhouden
van contacten zoals:
• De genomen maatregelen in het kader van het coronavirus.
• De richtlijnen voor ziekteverlof en bijzonder verlof.
• Over eventuele werktijdverkorting (indien van toepassing).
• Contacten met leveranciers, GHoR, GGD en externe relaties.

Functie Naam Contact
Bestuurder T. Gajadin t.gajadin@broederenzusterzorg.nl
Directeur Zorg M. van den Dool m.vandendool@broederenzusterzorg.nl
HR Manager S. Ozakar s.ozakar@broederenzusterzorg.nl
Teamregisseurs/coordinator en zorg P.Messie p.messie@broederenzusterzorg.nl
U.Landus u.landus@broederenzusterzorg.nl
R.Kerstens r.kerstens@broederenzusterzorg.nl
Kwaliteitsverpleegkundige A. Le Buhan a.lebuhan@broederenzusterzorg.nl
Contactpersoon extern van GGD/GHOR/ e.d. M. van den Dool m.vandendool@broederenzusterzorg.nl