fbpx

Voorwaarden en beleid

Algemene inkoopvoorwaarden van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie U.A.

INLEIDING IN HET ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

Broeder en Zuster Zorg, gevestigd te Rotterdam.

Instelling: één of meer zorginstelling(en) die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van de Broeder en Zuster Zorg en daartoe met de Broeder en Zuster Zorg (een) overeen­komst(en) aangaan in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

Leverancier: de wederpartij waarmee de Broeder en Zuster Zorg een overeenkomst aangaat ter zake het leveren van producten en/of het leveren van andere prestaties ten behoeve van de Broeder en Zuster Zorg, in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en tevens op alle andere rechtshandelingen tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leverancier.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de instelling / de leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mocht enige bepaling van de inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing dan wel ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leve­rancier in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de eerdere bepaling.
 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden en de door de Broeder en Zuster Zorg met de instelling / de leverancier te sluiten / gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen is bepaald in deze te sluiten / gesloten overeenkomst boven het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leverancier schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

INKOOP VAN DOOR Broeder en Zuster Zorg TE LEVEREN ZORG BIJ INSTELLING

Artikel 3 – Overeenkomst tussen Broeder en Zuster Zorg en instelling / betalingdoor instelling

 1. Indien er een overeenkomst is gesloten tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling over door de Broeder en Zuster Zorg in te kopen zorg van en te leveren zorg aan de instelling, staat het de Broeder en Zuster Zorg volledig vrij om te bepalen welke van haar leden / (rechts)personen deze ingekochte zorg zullen leveren. De Broeder en Zuster Zorg staat daarbij jegens de instelling in voor de vereiste opleiding en competenties van haar leden / (rechts)personen welke de ingekochte zorg uit naam van de Broeder en Zuster Zorg zullen leveren.
 2. In de overeenkomst die is gesloten tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling zullen (a) de omvang en de aard van de door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling te leveren zorg en (b) het door de instelling daarvoor te betalen (uur)tarief dan wel all-in tarief, nauwkeurig worden bepaald.
 3. In de overeenkomst als bedoeld in lid 2 zullen voorts nauwkeurig worden aangegeven de data van facturatie door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling en de termijnen waarop de instelling de door de Broeder en Zuster Zorg gefactureerde bedragen dient te hebben voldaan.
 4. Eenmaal door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling geleverde zorg die door de instelling aan de Broeder en Zuster Zorg is betaald, kan nadien nimmer onderwerp zijn van enige nacalcu­latie, tenzij er protocollen van toepassing zijn die dwingend anders voorschrijven.
 5. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde bevoegd om te verlangen dat de instelling voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het ver­schuldigde bedrag aan BTW) doet afgeven door een voor de Broeder en Zuster Zorg acceptabele en gerenommeerde Europese bankinstelling, om de nakoming van haar verplich­tin­gen jegens de Broeder en Zuster Zorg zeker te stellen.
 6. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake (een deel van) de overeenkomst met de instelling op te schorten, indien de instelling (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) haar verbintenis(sen) jegens de Broeder en Zuster Zorg.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. De Broeder en Zuster Zorg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade, door haar, haar personeel, haar leden en het personeel van haar leden, toegebracht aan de instelling, het personeel van de instelling, de cliënten van de instelling en de overige relaties van de instelling, tenzij deze schade dan wel de gevolgschade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeen­komst tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling, mogelijk anders voortvloeien dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald

 

INKOOP DOOR Broeder en Zuster Zorg BIJ LEVERANCIER(S)

Artikel 5 – Offertes en orders

 1. Aanvragen van de Broeder en Zuster Zorg voor een offerte binden de Broeder en Zuster Zorg niet en gelden als een uitnodiging door de Broeder en Zuster Zorg tot het uitbrengen van een offerte door de leverancier. Aan het uitbrengen van een offerte door de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg zijn voor de Broeder en Zuster Zorg nimmer kosten verbonden.
 2. Indien de leverancier zonder daartoe van de Broeder en Zuster Zorg een order te hebben ontvan­gen, een aanvang maakt met de levering van producten / prestaties, dan doet de leverancier dit voor eigen rekening en risico.
 3. De Broeder en Zuster Zorg is gerechtigd om, indien de leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de door de Broeder en Zuster Zorg ontvangen order, deze order te allen tijde kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Prijzen en (af)levering

 1. De tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig.
 2. De (af)levertermijn en het (af)levertijdstip voor door de Broeder en Zuster Zorg ingekochte produc­ten / prestaties zijn fatale termijnen voor de leverancier. Bij niet tijdige (af)levering is de leverancier jegens de Broeder en Zuster Zorg zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de leverancier verwacht dat de (af)levering niet tijdig zoals overeengekomen kan geschieden, dient hij de Broeder en Zuster Zorg daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Daarbij doet de leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van over­brug­gings­maat­regelen. De kosten van eventuele overbruggingsmaatregelen zijn nimmer voor rekening van de Broeder en Zuster Zorg. Indien de leverancier nalaat om overbruggings­maat­regelen voor te stellen aan de Broeder en Zuster Zorg dan wel om deze te treffen, dan is de Broeder en Zuster Zorg gerechtigd om voor rekening van de leverancier de benodigde overbrug­gingsmaatregelen te laten uitvoeren.
 4. De leverancier is in de situatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts gerechtigd om een alternatief product / alternatieve prestatie (af) te leveren, nadat de Broeder en Zuster Zorg hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Behoudens indien de vertraging in de (af)levering van de producten / de prestatie te wijten is aan de Broeder en Zuster Zorg zelf, is de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg een boete ver­schul­digd van 10% van de tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier overeengekomen prijs / prijzen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel laat onverlet het recht van de Broeder en Zuster Zorg om de overeenkomst met de leverancier te ontbinden en/of om van de leverancier nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.
 7. De plaats van (af)levering is de feitelijke vestigingsplaats van de Broeder en Zuster Zorg. Tekenen voor ontvangst door de Broeder en Zuster Zorg houdt nadrukkelijk géén goedkeuring in voor de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties.
 8. Indien de Broeder en Zuster Zorg ingekochte producten / prestaties bij de leverancier ophaalt, verleent de leverancier daarbij alle noodzakelijk hulp (onder meer bij het inladen), zonder nadere kosten voor de Broeder en Zuster Zorg.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpak­king en/of voor schade veroorzaakt tijdens het transport, tot aan het (af)lever­adres van de Broeder en Zuster Zorg als vermeld in artikel 6 lid 7.
 2. De leverancier is verantwoordelijk voor het op eigen kosten ophalen van of het retour nemen van de beschadigde zaken en voor het binnen 2 werkdagen (af)leveren van nieuwe, onbeschadigde producten / prestaties, zonder dat daaraan voor de Broeder en Zuster Zorg extra kosten aan zijn verbonden. In geval van spoed, ter beoordeling aan de Broeder en Zuster Zorg, is de leverancier verplicht tot een nieuwe levering van onbeschadigde producten / prestaties binnen een door de Broeder en Zuster Zorg gestelde kortere termijn, zonder dat daaraan voor de Broeder en Zuster Zorg extra kosten zijn verbonden.
 3. Indien de Broeder en Zuster Zorg aan de leverancier verzoekt om de levering uit te stellen, zal de leverancier de producten / de prestaties deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de Broeder en Zuster Zorg opslaan, beveiligen en genoegzaam verzekeren. Eventuele daar­aan verbonden, redelijke kosten, kunnen na voorafgaand overleg van de leverancier met de Broeder en Zuster Zorg aan de Broeder en Zuster Zorg worden doorberekend.

 

Artikel 8 – Eigendom en risico

 1. De leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de producten / prestaties wordt geleverd. Het eigendom van de producten / prestaties gaat over op de Broeder en Zuster Zorg bij (af)levering daarvan op het (af)leveradres van de Broeder en Zuster Zorg als vermeld in artikel 6 lid 7. Het risico voor de producten / de prestaties van de leverancier gaat over op de Broeder en Zuster Zorg ná acceptatie van de producten / de prestaties door de Broeder en Zuster Zorg.
 2. In geval van opslag van de producten / de prestaties door de leverancier als vermeld in artikel 7 lid 3, verkrijgt de Broeder en Zuster Zorg de eigendom van de producten / de prestaties op het moment waarop deze ten behoeve van de Broeder en Zuster Zorg worden opgeslagen.
 3. Indien de Broeder en Zuster Zorg (af)geleverde producten / prestaties al dan niet met toebehoren bij de leverancier inruilt dan wel deze aan de leverancier retourneert, dan gaat het risico van deze producten / prestaties weer over op de leverancier op het moment dat de betreffende producten / prestaties in handen van de transporteur worden gesteld.
 4. Als de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties door de Broeder en Zuster Zorg worden afgekeurd, dan worden de eigendom en het risico van deze producten / prestaties geacht bij de leverancier te zijn gebleven en nimmer op de Broeder en Zuster Zorg te zijn overgegaan.

 

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde producten / prestaties beantwoorden aan hetgeen daaromtrent met de Broeder en Zuster Zorg is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die aan de Broeder en Zuster Zorg zijn toegezegd en die de Broeder en Zuster Zorg mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Indien er van een geleverd product / geleverde prestatie gebruiksaanwijzingen, tech­nische documentatie, instructieboeken, veiligheids (informatie)bladen aanwezig zijn, is de leverancier verplicht om deze mee te leveren bij de (af)levering van het product / de prestatie aan de Broeder en Zuster Zorg.
 3. De leverancier staat er voorts voor in dat de geleverde producten / prestaties onbe­zwaard zijn en vrij zijn van beslagen.
 4. De leverancier is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en daaruit voort­vloeiende garanties van eventuele derden rechtstreeks aan de Broeder en Zuster Zorg worden overgedragen.
 5. Het niet (laten) verstrekken van de garantiecertificaten e.d. als vermeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat noch de leverancier noch de door hem ingeschakelde eventuele der­den van de betreffende garantieverplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillen­de garantieteksten betreffende eenzelfde product / onderdeel van een product / pres­tatie geldt voor de Broeder en Zuster Zorg de meest gunstige garantietekst.

 

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Bij volledig en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier door de leverancier, voldoet de Broeder en Zuster Zorg een ter zake door de leveran­cier gefactureerd bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum van een ontvangen correcte factuur van leverancier.
 2. Op verzoek van de Broeder en Zuster Zorg dient de leverancier een kostenplaats, interne con­tactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur.
 3. Eventuele door de Broeder en Zuster Zorg aan de leverancier verschuldigde rente is nooit meer dan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
 4. Betaling van een correcte factuur door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling houdt niet in dat de leverancier ontslagen is van enige garantie en/of aansprakelijkheid of dat de Broeder en Zuster Zorg afstand doet van enig recht dat zij jegens de instelling kan doen gelden.
 5. De Broeder en Zuster Zorg is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de leveran­cier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is.
 6. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen ter zake een over­eenkomst met de leverancier op te schorten, indien de leverancier (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) zijn verbintenis(sen) jegens de Broeder en Zuster Zorg.
 7. De Broeder en Zuster Zorg is geen rentekosten, incassokosten of eventuele andere kosten ver­schuldigd indien de leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier.
 8. De leverancier doet jegens de Broeder en Zuster Zorg afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Broeder en Zuster Zorg of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek aan/in de geleverde producten / prestaties.
 2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg, door de Broeder en Zuster Zorg, haar personeel, haar leden / (rechts)personen of het personeel daarvan dan wel door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier, van zijn personeel of van degenen die door de leverancier bij de uitvoering van de overeen­komst zijn betrokken, dan wel als gevolg van door de leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg.
 3. De leverancier vrijwaart de Broeder en Zuster Zorg voor aanspraken van derden.
 4. De leverancier draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg adequaat is verzekerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van de Broeder en Zuster Zorg zal de leverancier de polis(sen) van zijn verze­kering overleggen aan de Broeder en Zuster Zorg alsmede bewijs van betaling van de verschul­digde premie(s).
 5. De leverancier garandeert het vrije gebruik van de geleverde producten / prestaties door de Broeder en Zuster Zorg en vrijwaart de Broeder en Zuster Zorg voor eventuele claims van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en op andere vergelijkbare rechten.

 

SLOTBEPALINGEN IN HET ALGEMEEN

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De instelling / de leverancier is verplicht om alle informatie dan wel alle gegevens over de Broeder en Zuster Zorg, haar personeel, haar leden / (rechts)personen en het personeel van haar leden alsmede van de relaties van de Broeder en Zuster Zorg, die wordt / worden verkregen in het kader van (de uitvoering van) een overeen­komst met de Broeder en Zuster Zorg, geheim te houden en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Broeder en Zuster Zorg aan derden bekend te maken, tenzij deze bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 2. De instelling / de leverancier is gehouden om de verplichtingen als vermeld in lid 1 van dit artikel op te leggen aan het personeel van de instelling / de leverancier en aan door de instelling / de leverancier in het kader van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg eventueel te betrekken derden.
 3. In geval van overtreding door de instelling / de leverancier van de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de instelling / de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk door de Broeder en Zuster Zorg opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, welke boete onverlet laat de bevoegdheid van de Broeder en Zuster Zorg tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 4. De instelling / de leverancier staat er jegens de Broeder en Zuster Zorg voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De instelling / de leverancier zal door de Broeder en Zuster Zorg ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk aan de Broeder en Zuster Zorg verstrekken. De instelling / de leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen. De instel­ling / de leverancier zal de Broeder en Zuster Zorg vrijwaren voor alle aanspraken van derden die jegens de Broeder en Zuster Zorg mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende WBP en/of andere toepasselijke regelgeving en/of wettelijke (bewaar)termijnen.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten

 1. De instelling / de leverancier verplicht zich om de naam van de Broeder en Zuster Zorg en/of de namen van haar personeelsleden, de namen van de leden / (rechts)personen van de Broeder en Zuster Zorg en de personeelsleden van deze leden, dan wel de namen van alle overige relaties van de Broeder en Zuster Zorg, noch direct, noch indirect te gebruiken in publi­caties en/of advertenties of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de Broeder en Zuster Zorg.

 

Artikel 14 – Ontbinding, overmacht en opzegging van de overeenkomst

 1. De Broeder en Zuster Zorg is jegens de instelling / de leverancier bevoegd tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeen­komsten, door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat de Broeder en Zuster Zorg tot enige schadevergoeding jegens de instelling / de leverancier gehouden is, indien:
  1. de instelling / de leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;
  2. indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de instelling / de leverancier;
  3. de instelling / de leverancier overgaat tot staking of overdracht van de onder­neming of van een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande andere onderne­ming, dan wel indien de instelling / de leverancier overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
  4. in geval van stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname dan wel fusie van de onderneming van de instelling / de leverancier, waardoor er een (belang­rijke) wijziging plaatsvindt in de zeggenschap en/of controle.
 2. Indien de Broeder en Zuster Zorg enerzijds dan wel de instelling / de leverancier anderzijds door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan de verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, dan worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, wanneer daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij schriftelijk bericht wordt gegeven.
 3. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de Broeder en Zuster Zorg dan wel aan de zijde van de instelling / de leverancier langer dan één maand heeft geduurd, is de weder­partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinding door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst.
 4. In geval van duurovereenkomsten van de Broeder en Zuster Zorg met de instelling / de leverancier met een looptijd van ten minste één jaar, is de Broeder en Zuster Zorg te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met de wederpartij tussentijds op te zeggen, mits de Broeder en Zuster Zorg daarbij een opzegtermijn in acht neemt van 3 maanden. De Broeder en Zuster Zorg is in geval van een opzegging als vermeld in de vorige volzin, niet schadeplichtig jegens de instelling / de leverancier.
 5. Verplichtingen tussen de Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier ander­zijds, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigen­doms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de onderhavige inkoopvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de partijen als zodanig wordt beschouwt) die naar aanleiding van de onderhavige inkoopvoor­waarden dan wel naar aanleiding van overeenkomsten tussen de Broeder en Zuster Zorg ener­zijds en de instelling / de leverancier anderzijds mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie U.A.

 

1 Afspraken

Wanneer is de Algemene module van toepassing?
De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van toepassing op:

 1. cliënten die op basis van de Wet BOPZ bij ons wonen;
 2. overeenkomsten met cliënten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;
 3. overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen.

In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.

Over wie gaan deze module(s)?
In deze module(s) gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt de zorgaanbieder bedoeld die deze module gebruikt. Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).

Vanaf wanneer zijn deze module(s) van toepassing?
De Algemene Voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

Kunnen wij deze module(s) wijzigen?
De Algemene Voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden:

 • in overleg tussen ActiZ en BTN enerzijds en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland anderzijds; of
 • als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving; of
 • door ons, na verzwaard advies van de cliëntenraad en als de wijziging niet in uw nadeel is.

Wij informeren u tijdig over een wijziging van deze module. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.
Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren.

Welke verplichtingen hebben wij?
Wij hebben de volgende verplichtingen:

 • wij werken met u samen om de zorgverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • wij onthouden ons van gedrag dat schadelijk is voor uw gezondheid of welzijn;
 • als er een incident in de zorgverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

Welke verplichtingen heeft u?
Welke verplichtingen heeft u?

 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken.

2 Zorgplan ¹

Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?
Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden.

Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden over het zorgplan?
Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. Na een evaluatie en actualisatie van het zorgplan, zullen wij er steeds, binnen uiterlijk 6 weken, voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen en dat u inzage hierin krijgt.

Wat als u niet kunt of wilt overleggen over het zorgplan?
Als u geen overleg met ons wilt of kunt hebben over de zorgverlening, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Wij houden dan bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het zorgplan zoveel mogelijk rekening met wat wij denken wat u wilt en kunt gezien uw mogelijkheden en beperkingen.

Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen (kunt) nakomen?
Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

Als het voor u onmogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn. Als u dit niet doet, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was u op tijd af te melden. Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.

1) Het zorgplan wordt ook wel genoemd zorgleefplan, persoonlijk ontwikkelingsplan of individueel plan.

3 Persoonsgegevens en privacy

Is er een zorgdossier?
De wet verplicht ons om een dossier bij te houden in verband met de goede zorgverlening aan u. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.

Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage?
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.

Anderen zijn niet:

 • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u die heeft), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak.

Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

 • de goede zorgverlening en behandeling aan u;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening;
 • de financiële afwikkeling en controle;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie en supervisie;
 • calamiteiten- en incidentenonderzoek.

Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorgdossiergegevens?
Als u een vernietigingsverzoek schriftelijk doet, dan vernietigen wij uw zorgdossier. Wij vernietigen uw zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen uw zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.

Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om uw dossier te vernietigen laten wij u schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek om uw zorgdossier te vernietigen afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek.

Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij niet zonder zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?
Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving.

Dat betekent het volgende:

 • voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is;
 • wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor het onderzoek van het incident;
 • wij handelen conform wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?
U kunt het zorgdossier inzien en een kopie krijgen. Er wordt geen inzage in, of afschrift van een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie.

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst?
Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. U krijgt een kopie of inzage als u dat wilt, tenzij er sprake is van de uitzonderingssituatie zoals beschreven onder: Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?

Geven wij uw nabestaanden inzage in het zorgdossier?
Als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNMG, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek inzage in het zorgdossier. Als duidelijk of aannemelijk is dat u dat juist niet zou hebben gewild, dan verlenen wij geen inzage aan nabestaanden.

Hoe gaan wij om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken, of uw gegevens ter beschikking stellen of gebruiken.

Als het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost kan de gegevensverwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden uitgevoerd als:

 • het onderzoek een algemeen belang dient en
 • bij de uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Wij kunnen ook volledig anoniem en niet meer tot u te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken, zonder uw toestemming.

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?
Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?
Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt.

Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

4 Betalingsvoorwaarden

Moet u betalen voor de zorgverlening?
U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet rechtstreeks door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

Hoeveel moet u betalen?
Als u moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

Op welk moment moet u betalen?
Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur die u binnen 14 dagen moet betalen via automatische incasso of acceptgiro.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?
Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (‘indexeren’) en wettelijke tarieven.

5 Informatieverstrekking

Welke informatie krijgt u?
Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor zijn opgesomd onder Hoofdstuk 2. Zorgplan: Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?

Ook spannen wij ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke zorg en eventuele aanvullende diensten wij bieden;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement;
 • onze cliëntenraad.

Hoe geven wij informatie?
Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

Welke informatie krijgen wij van u?
Voor de aanvang van de zorg:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen;
 • en gedurende de looptijd daarvan, legitimeert u zich met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening of behandeling, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • informeert u ons als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

6 Klachten en geschillen

Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

6.1 Klachten
Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen.

Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan.

Indien u een klacht heeft meldt dit bij ons. Dit kan per e-mail: klachten@broederenzusterzorg.nl of per post: Broeder en Zuster Zorg, Postbus 470 – 2990 AL Barendrecht

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven hier onder 6.2 Geschillen en op de website van de Geschillencommissie.

6.2 Geschillen
Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie.

Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.

Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (6 weken, eventueel te verlengen tot 10 weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
U kunt ook naar de rechter gaan. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Als u echter voor de Geschillencommissie kiest, zijn wij aan die keuze gebonden.

Indien u het met de beantwoording van de ingediende klacht niet eens bent kunt u dit melden bij de Geschillencommissie.
Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Website: Geschillencommissie

Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
Geschillen over aansprakelijkheid voor schade die een financieel belang van € 25.000 te boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie.

7 Einde van de overeenkomst

Wanneer eindigt de overeenkomst?
De overeenkomst eindigt:

 • als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
 • als u en wij dat allebei willen;
 • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder: Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?;
 • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder: Kunt u de overeenkomst opzeggen?;
 • op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen;
 • als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet meer betaalt voor de zorgverlening aan u en u zelf ook niet bereid bent voor de zorgverlening te betalen;
 • ingeval van ontbinding door de rechter;
 • bij uw overlijden.

Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?
De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/ (-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?

 • Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder: Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
 • U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier.
 • Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.
 • Als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij het zorgkantoor of de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over het einde van de overeenkomst en de reden(en) daarvan.

Kunt u de overeenkomst opzeggen?
U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?
Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

 

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw) Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) EN Volledig Pakket Thuis (VPT) Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) Download Algemene Voorwaarden van Broeder en Zuster Zorg U.A.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Amsterdam (Centrum, Jordaan): 088 - 220 6012
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015