Dutch English
Voorwaarden en beleid

Algemene inkoopvoorwaarden van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie U.A.

INLEIDING IN HET ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

Broeder en Zuster Zorg, gevestigd te Rotterdam.

Instelling: één of meer zorginstelling(en) die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van de Broeder en Zuster Zorg en daartoe met de Broeder en Zuster Zorg (een) overeen­komst(en) aangaan in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

Leverancier: de wederpartij waarmee de Broeder en Zuster Zorg een overeenkomst aangaat ter zake het leveren van producten en/of het leveren van andere prestaties ten behoeve van de Broeder en Zuster Zorg, in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en tevens op alle andere rechtshandelingen tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leverancier.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de instelling / de leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mocht enige bepaling van de inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing dan wel ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leve­rancier in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de eerdere bepaling.
 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden en de door de Broeder en Zuster Zorg met de instelling / de leverancier te sluiten / gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen is bepaald in deze te sluiten / gesloten overeenkomst boven het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling / de leverancier schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

INKOOP VAN DOOR Broeder en Zuster Zorg TE LEVEREN ZORG BIJ INSTELLING

Artikel 3 – Overeenkomst tussen Broeder en Zuster Zorg en instelling / betalingdoor instelling

 1. Indien er een overeenkomst is gesloten tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling over door de Broeder en Zuster Zorg in te kopen zorg van en te leveren zorg aan de instelling, staat het de Broeder en Zuster Zorg volledig vrij om te bepalen welke van haar leden / (rechts)personen deze ingekochte zorg zullen leveren. De Broeder en Zuster Zorg staat daarbij jegens de instelling in voor de vereiste opleiding en competenties van haar leden / (rechts)personen welke de ingekochte zorg uit naam van de Broeder en Zuster Zorg zullen leveren.
 2. In de overeenkomst die is gesloten tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling zullen (a) de omvang en de aard van de door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling te leveren zorg en (b) het door de instelling daarvoor te betalen (uur)tarief dan wel all-in tarief, nauwkeurig worden bepaald.
 3. In de overeenkomst als bedoeld in lid 2 zullen voorts nauwkeurig worden aangegeven de data van facturatie door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling en de termijnen waarop de instelling de door de Broeder en Zuster Zorg gefactureerde bedragen dient te hebben voldaan.
 4. Eenmaal door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling geleverde zorg die door de instelling aan de Broeder en Zuster Zorg is betaald, kan nadien nimmer onderwerp zijn van enige nacalcu­latie, tenzij er protocollen van toepassing zijn die dwingend anders voorschrijven.
 5. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde bevoegd om te verlangen dat de instelling voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het ver­schuldigde bedrag aan BTW) doet afgeven door een voor de Broeder en Zuster Zorg acceptabele en gerenommeerde Europese bankinstelling, om de nakoming van haar verplich­tin­gen jegens de Broeder en Zuster Zorg zeker te stellen.
 6. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake (een deel van) de overeenkomst met de instelling op te schorten, indien de instelling (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) haar verbintenis(sen) jegens de Broeder en Zuster Zorg.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. De Broeder en Zuster Zorg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade, door haar, haar personeel, haar leden en het personeel van haar leden, toegebracht aan de instelling, het personeel van de instelling, de cliënten van de instelling en de overige relaties van de instelling, tenzij deze schade dan wel de gevolgschade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeen­komst tussen de Broeder en Zuster Zorg en de instelling, mogelijk anders voortvloeien dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald

 

INKOOP DOOR Broeder en Zuster Zorg BIJ LEVERANCIER(S)

Artikel 5 – Offertes en orders

 1. Aanvragen van de Broeder en Zuster Zorg voor een offerte binden de Broeder en Zuster Zorg niet en gelden als een uitnodiging door de Broeder en Zuster Zorg tot het uitbrengen van een offerte door de leverancier. Aan het uitbrengen van een offerte door de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg zijn voor de Broeder en Zuster Zorg nimmer kosten verbonden.
 2. Indien de leverancier zonder daartoe van de Broeder en Zuster Zorg een order te hebben ontvan­gen, een aanvang maakt met de levering van producten / prestaties, dan doet de leverancier dit voor eigen rekening en risico.
 3. De Broeder en Zuster Zorg is gerechtigd om, indien de leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de door de Broeder en Zuster Zorg ontvangen order, deze order te allen tijde kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Prijzen en (af)levering

 1. De tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig.
 2. De (af)levertermijn en het (af)levertijdstip voor door de Broeder en Zuster Zorg ingekochte produc­ten / prestaties zijn fatale termijnen voor de leverancier. Bij niet tijdige (af)levering is de leverancier jegens de Broeder en Zuster Zorg zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de leverancier verwacht dat de (af)levering niet tijdig zoals overeengekomen kan geschieden, dient hij de Broeder en Zuster Zorg daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Daarbij doet de leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van over­brug­gings­maat­regelen. De kosten van eventuele overbruggingsmaatregelen zijn nimmer voor rekening van de Broeder en Zuster Zorg. Indien de leverancier nalaat om overbruggings­maat­regelen voor te stellen aan de Broeder en Zuster Zorg dan wel om deze te treffen, dan is de Broeder en Zuster Zorg gerechtigd om voor rekening van de leverancier de benodigde overbrug­gingsmaatregelen te laten uitvoeren.
 4. De leverancier is in de situatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts gerechtigd om een alternatief product / alternatieve prestatie (af) te leveren, nadat de Broeder en Zuster Zorg hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Behoudens indien de vertraging in de (af)levering van de producten / de prestatie te wijten is aan de Broeder en Zuster Zorg zelf, is de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg een boete ver­schul­digd van 10% van de tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier overeengekomen prijs / prijzen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel laat onverlet het recht van de Broeder en Zuster Zorg om de overeenkomst met de leverancier te ontbinden en/of om van de leverancier nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.
 7. De plaats van (af)levering is de feitelijke vestigingsplaats van de Broeder en Zuster Zorg. Tekenen voor ontvangst door de Broeder en Zuster Zorg houdt nadrukkelijk géén goedkeuring in voor de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties.
 8. Indien de Broeder en Zuster Zorg ingekochte producten / prestaties bij de leverancier ophaalt, verleent de leverancier daarbij alle noodzakelijk hulp (onder meer bij het inladen), zonder nadere kosten voor de Broeder en Zuster Zorg.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpak­king en/of voor schade veroorzaakt tijdens het transport, tot aan het (af)lever­adres van de Broeder en Zuster Zorg als vermeld in artikel 6 lid 7.
 2. De leverancier is verantwoordelijk voor het op eigen kosten ophalen van of het retour nemen van de beschadigde zaken en voor het binnen 2 werkdagen (af)leveren van nieuwe, onbeschadigde producten / prestaties, zonder dat daaraan voor de Broeder en Zuster Zorg extra kosten aan zijn verbonden. In geval van spoed, ter beoordeling aan de Broeder en Zuster Zorg, is de leverancier verplicht tot een nieuwe levering van onbeschadigde producten / prestaties binnen een door de Broeder en Zuster Zorg gestelde kortere termijn, zonder dat daaraan voor de Broeder en Zuster Zorg extra kosten zijn verbonden.
 3. Indien de Broeder en Zuster Zorg aan de leverancier verzoekt om de levering uit te stellen, zal de leverancier de producten / de prestaties deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de Broeder en Zuster Zorg opslaan, beveiligen en genoegzaam verzekeren. Eventuele daar­aan verbonden, redelijke kosten, kunnen na voorafgaand overleg van de leverancier met de Broeder en Zuster Zorg aan de Broeder en Zuster Zorg worden doorberekend.

 

Artikel 8 – Eigendom en risico

 1. De leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de producten / prestaties wordt geleverd. Het eigendom van de producten / prestaties gaat over op de Broeder en Zuster Zorg bij (af)levering daarvan op het (af)leveradres van de Broeder en Zuster Zorg als vermeld in artikel 6 lid 7. Het risico voor de producten / de prestaties van de leverancier gaat over op de Broeder en Zuster Zorg ná acceptatie van de producten / de prestaties door de Broeder en Zuster Zorg.
 2. In geval van opslag van de producten / de prestaties door de leverancier als vermeld in artikel 7 lid 3, verkrijgt de Broeder en Zuster Zorg de eigendom van de producten / de prestaties op het moment waarop deze ten behoeve van de Broeder en Zuster Zorg worden opgeslagen.
 3. Indien de Broeder en Zuster Zorg (af)geleverde producten / prestaties al dan niet met toebehoren bij de leverancier inruilt dan wel deze aan de leverancier retourneert, dan gaat het risico van deze producten / prestaties weer over op de leverancier op het moment dat de betreffende producten / prestaties in handen van de transporteur worden gesteld.
 4. Als de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties door de Broeder en Zuster Zorg worden afgekeurd, dan worden de eigendom en het risico van deze producten / prestaties geacht bij de leverancier te zijn gebleven en nimmer op de Broeder en Zuster Zorg te zijn overgegaan.

 

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde producten / prestaties beantwoorden aan hetgeen daaromtrent met de Broeder en Zuster Zorg is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die aan de Broeder en Zuster Zorg zijn toegezegd en die de Broeder en Zuster Zorg mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Indien er van een geleverd product / geleverde prestatie gebruiksaanwijzingen, tech­nische documentatie, instructieboeken, veiligheids (informatie)bladen aanwezig zijn, is de leverancier verplicht om deze mee te leveren bij de (af)levering van het product / de prestatie aan de Broeder en Zuster Zorg
 3. De leverancier staat er voorts voor in dat de geleverde producten / prestaties onbe­zwaard zijn en vrij zijn van beslagen.
 4. De leverancier is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en daaruit voort­vloeiende garanties van eventuele derden rechtstreeks aan de Broeder en Zuster Zorg worden overgedragen.
 5. Het niet (laten) verstrekken van de garantiecertificaten e.d. als vermeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat noch de leverancier noch de door hem ingeschakelde eventuele der­den van de betreffende garantieverplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillen­de garantieteksten betreffende eenzelfde product / onderdeel van een product / pres­tatie geldt voor de Broeder en Zuster Zorg de meest gunstige garantietekst.

 

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Bij volledig en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen de Broeder en Zuster Zorg en de leverancier door de leverancier, voldoet de Broeder en Zuster Zorg een ter zake door de leveran­cier gefactureerd bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum van een ontvangen correcte factuur van leverancier.
 2. Op verzoek van de Broeder en Zuster Zorg dient de leverancier een kostenplaats, interne con­tactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur.
 3. Eventuele door de Broeder en Zuster Zorg aan de leverancier verschuldigde rente is nooit meer dan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
 4. Betaling van een correcte factuur door de Broeder en Zuster Zorg aan de instelling houdt niet in dat de leverancier ontslagen is van enige garantie en/of aansprakelijkheid of dat de Broeder en Zuster Zorg afstand doet van enig recht dat zij jegens de instelling kan doen gelden.
 5. De Broeder en Zuster Zorg is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de leveran­cier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is.
 6. De Broeder en Zuster Zorg is te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen ter zake een over­eenkomst met de leverancier op te schorten, indien de leverancier (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) zijn verbintenis(sen) jegens de Broeder en Zuster Zorg.
 7. De Broeder en Zuster Zorg is geen rentekosten, incassokosten of eventuele andere kosten ver­schuldigd indien de leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier.
 8. De leverancier doet jegens de Broeder en Zuster Zorg afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Broeder en Zuster Zorg of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek aan/in de geleverde producten / prestaties.
 2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg, door de Broeder en Zuster Zorg, haar personeel, haar leden / (rechts)personen of het personeel daarvan dan wel door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier, van zijn personeel of van degenen die door de leverancier bij de uitvoering van de overeen­komst zijn betrokken, dan wel als gevolg van door de leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg.
 3. De leverancier vrijwaart de Broeder en Zuster Zorg voor aanspraken van derden.
 4. De leverancier draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg adequaat is verzekerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van de Broeder en Zuster Zorg zal de leverancier de polis(sen) van zijn verze­kering overleggen aan de Broeder en Zuster Zorg alsmede bewijs van betaling van de verschul­digde premie(s).
 5. De leverancier garandeert het vrije gebruik van de geleverde producten / prestaties door de Broeder en Zuster Zorg en vrijwaart de Broeder en Zuster Zorg voor eventuele claims van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en op andere vergelijkbare rechten.

 

SLOTBEPALINGEN IN HET ALGEMEEN

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De instelling / de leverancier is verplicht om alle informatie dan wel alle gegevens over de Broeder en Zuster Zorg, haar personeel, haar leden / (rechts)personen en het personeel van haar leden alsmede van de relaties van de Broeder en Zuster Zorg, die wordt / worden verkregen in het kader van (de uitvoering van) een overeen­komst met de Broeder en Zuster Zorg, geheim te houden en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Broeder en Zuster Zorg aan derden bekend te maken, tenzij deze bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 2. De instelling / de leverancier is gehouden om de verplichtingen als vermeld in lid 1 van dit artikel op te leggen aan het personeel van de instelling / de leverancier en aan door de instelling / de leverancier in het kader van de overeenkomst met de Broeder en Zuster Zorg eventueel te betrekken derden.
 3. In geval van overtreding door de instelling / de leverancier van de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de instelling / de leverancier aan de Broeder en Zuster Zorg, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk door de Broeder en Zuster Zorg opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, welke boete onverlet laat de bevoegdheid van de Broeder en Zuster Zorg tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 4. De instelling / de leverancier staat er jegens de Broeder en Zuster Zorg voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De instelling / de leverancier zal door de Broeder en Zuster Zorg ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk aan de Broeder en Zuster Zorg verstrekken. De instelling / de leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen. De instel­ling / de leverancier zal de Broeder en Zuster Zorg vrijwaren voor alle aanspraken van derden die jegens de Broeder en Zuster Zorg mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende WBP en/of andere toepasselijke regelgeving en/of wettelijke (bewaar)termijnen.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten

 1. De instelling / de leverancier verplicht zich om de naam van de Broeder en Zuster Zorg en/of de namen van haar personeelsleden, de namen van de leden / (rechts)personen van de Broeder en Zuster Zorg en de personeelsleden van deze leden, dan wel de namen van alle overige relaties van de Broeder en Zuster Zorg, noch direct, noch indirect te gebruiken in publi­caties en/of advertenties of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de Broeder en Zuster Zorg

 

Artikel 14 – Ontbinding, overmacht en opzegging van de overeenkomst

 1. De Broeder en Zuster Zorg is jegens de instelling / de leverancier bevoegd tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeen­komsten, door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat de Broeder en Zuster Zorg tot enige schadevergoeding jegens de instelling / de leverancier gehouden is, indien:
  1. de instelling / de leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;
  2. indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de instelling / de leverancier;
  3. de instelling / de leverancier overgaat tot staking of overdracht van de onder­neming of van een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande andere onderne­ming, dan wel indien de instelling / de leverancier overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
  4. in geval van stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname dan wel fusie van de onderneming van de instelling / de leverancier, waardoor er een (belang­rijke) wijziging plaatsvindt in de zeggenschap en/of controle.
 2. Indien de Broeder en Zuster Zorg enerzijds dan wel de instelling / de leverancier anderzijds door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan de verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, dan worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, wanneer daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij schriftelijk bericht wordt gegeven.
 3. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de Broeder en Zuster Zorg dan wel aan de zijde van de instelling / de leverancier langer dan één maand heeft geduurd, is de weder­partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinding door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst.
 4. In geval van duurovereenkomsten van de Broeder en Zuster Zorg met de instelling / de leverancier met een looptijd van ten minste één jaar, is de Broeder en Zuster Zorg te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met de wederpartij tussentijds op te zeggen, mits de Broeder en Zuster Zorg daarbij een opzegtermijn in acht neemt van 3 maanden. De Broeder en Zuster Zorg is in geval van een opzegging als vermeld in de vorige volzin, niet schadeplichtig jegens de instelling / de leverancier.
 5. Verplichtingen tussen de Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier ander­zijds, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigen­doms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de onderhavige inkoopvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de Broeder en Zuster Zorg enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de partijen als zodanig wordt beschouwt) die naar aanleiding van de onderhavige inkoopvoor­waarden dan wel naar aanleiding van overeenkomsten tussen de Broeder en Zuster Zorg ener­zijds en de instelling / de leverancier anderzijds mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie U.A

1. Algemeen
1.1 Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:

a. bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang;
b. op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangt;
c. op de overeenkomst met cliënt die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkoopt.

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

1.2 Wie zijn ‘u’ en ‘wij/ons’ in de algemene voorwaarden?
In de module(s) van de algemene voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij/ons’.

 • Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).
 • Met ‘wij/ons’ wordt de zorgaanbieder bedoeld.

1.3 Wie kunnen de algemene voorwaarden wijzigen?
De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden:

 • bij gewijzigde wet- en regelgeving door ActiZ en Zorgthuisnl gezamenlijk, als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving.
  Een wijziging van de algemene voorwaarden die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren; of
 • in alle overige gevallen door ons, na instemming van de cliëntenraad. Wij informeren u tijdig over een wijziging van de algemene voorwaarden. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

2. Zorgplan en zorgdossier

2.1 Welke verplichtingen hebben wij?
Wij informeren u over de voorgestelde zorgverlening. Daarnaast zullen wij , zo nodig en tijdig, hierover met u overleggen zodat wij samen beslissen over passende zorgverlening en u toestemming kan verlenen.

2.2 Wat is het (digitaal) zorgplan en hoe komt het tot stand?
Het (digitaal) zorgplan is een (digitaal) document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het (digitaal) zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het (digitaal) zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden. De zorgverlening die wij geven is beperkt tot de indicatie die u heeft. Als u aanvullende zorg wenst, dan kunt u dat met ons bespreken. Mogelijk kunnen wij dat bieden tegen extra betaling.

2.3 Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden of als u niet kunt of wilt overleggen over het (digitaal) zorgplan?
Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het (digitaal) zorgplan. Wij houden bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het (digitaal) zorgplan zoveel mogelijk rekening met uw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het (digitaal) zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

2.4 Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het (digitaal) zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

2.5 Wat als wij de afspraken in het (digitaal) zorgplan niet kunnen nakomen?
Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

2.6 Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?
Wij houden ons voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • Wij houden een zorgdossier bij in verband met de goede zorgverlening aan u. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier en zorgen ervoor dat het zorgdossier goed en beveiligd bewaard wordt. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het (digitaal) zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier.
 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Na de bewaartermijn wordt het zorgdossier vernietigd.
 • Zolang u bij ons in zorg bent, kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen wij op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of vernietigen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een schriftelijk of elektronisch verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.
 • Als u een (gedeeltelijk) vernietigingsverzoek schriftelijk of elektronisch doet, dan vernietigen wij het zorgdossier geheel of gedeeltelijk. Wij vernietigen het zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen het zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.
  Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om het zorgdossier geheel of gedeeltelijk te vernietigen, laten wij u schriftelijk of elektronisch weten of wij dat gedaan hebben. Wij kiezen daarvoor dezelfde communicatievorm die u gebruikt heeft bij uw vernietigingsverzoek. Deze termijn kunnen wij, zo nodig, met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze reactie op uw verzoek. U kunt over dit besluit bij ons een klacht indienen op de wijze zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van deze module.

2.7 Wanneer gebruiken wij het zorgdossier zonder uw toestemming?
Wij gebruiken het zorgdossier bij de zorgverlening zonder uw toestemming, uitsluitend voor zover dat nodig is, voor:

 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening, bijvoorbeeld voor intercollegiale toetsing of intervisie en supervisie;
 • financiële afwikkeling en controle;
 • onderzoek van een intern gemelde incident. Wij informeren u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

2.8 Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier?
Wij hebben uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier met zorgverleners, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij onze zorgverlening, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en apotheek.

2.9 Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

 • U kunt (een deel van) het zorgdossier kosteloos inzien en een schriftelijke kopie krijgen. U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten. U kunt ook (een deel van) het zorgdossier kosteloos elektronisch inzien en kosteloos een elektronische afschrift krijgen. Wij zorgen ervoor dat wij u op een veilige manier inzage verschaffen.
  U krijgt geen inzage in of een kopie of elektronische afschrift van (een deel van) het zorgdossier, als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit zal gelden in uitzonderlijke situaties.
 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling en hun vervangers, kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in of een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig.
 • Uw vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage krijgen, voor zover deze informatie noodzakelijk is om, namens u, beslissingen te kunnen nemen.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om inlichtingen of inzage te geven (zoals aan de IGJ of politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzage worden gegeven aan anderen, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet.

2.10 Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?
Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden als regel geen inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier. Dat is alleen anders:

 • wanneer u bij leven hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Aannemelijk moet worden gemaakt, door uw nabestaanden, dat zij een zwaarwegend belang hebben dat meer gewicht heeft dan het belang dat uw privacy ook na uw overlijden wordt beschermd. Nabestaanden moeten aantonen dat inzage in of afschrift van (een deel van) het zorgdossier noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang.
  Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden geen gegevens uit (een deel van) het zorgdossier als:
 • daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad; of
 • schriftelijk of elektronisch is vastgelegd dat:
 • u dat niet wenst; én
 • u, op het moment waarop u dit te kennen gaf, 12 jaar of ouder was; én
 • u in staat was om hierover weloverwogen te besluiten.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Moet u betalen voor de zorgverlening?
U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

3.2 Hoeveel moet u betalen?
Als u moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

3.3 Op welk moment moet u betalen?
Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur, die u binnen veertien dagen moet betalen. Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

3.4 Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?
Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.

4. Overige afspraken

4.1 Welke informatie krijgt u?
Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke aanvullende zorg en eventuele diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement;
 • onze cliëntenraad.

4.2 Hoe geven wij informatie?
Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

4.3 Welke informatie krijgen wij van u?
Voor de aanvang van de zorgverlening:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening, waaronder begrepen informatie over dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

4.4 Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?
Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

4.5 Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?
Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

4.6 Hoe gaan wij om met deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken.

4.7 Welke verplichtingen heeft u nog meer?
U heeft ook de volgende verplichtingen, als u bij ons verblijft of in een privéwoning woont:

 • u bent in het bezit van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs voor de aanvang en gedurende de looptijd van de zorg;
 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat en biedt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het (digitaal) zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken;
 • u meldt ons zo snel mogelijk wanneer u gaat verhuizen.

4.8 Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten?
Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw afspraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis.

Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.

5. Klachten en geschillen
Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

Klachten

5.1 Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan.

5.2 Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven onder 5.3 e.v. en op de website van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg .

Geschillen
5.3 Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg . Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

5.4 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen twaalf maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.

5.5 Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (zes weken, eventueel te verlengen tot tien weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

5.6 Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
U kunt er voor kiezen om naar de Geschillencommissie te gaan of naar de rechter. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan.

5.7 Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

5.8 Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
De Geschillencommissie behandelt geen geschillen over aansprakelijkheid voor schade boven € 25.000. Hiervoor kunt u wel naar de rechter.

6. Einde van de overeenkomst

6.1 Wanneer eindigt de overeenkomst?
De overeenkomst eindigt:
a. als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
b. als u en wij dat allebei willen;
c. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder 6.2;
d. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder 6.4;
e. op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen. Wij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van het zorgdossier aan een andere zorgaanbieder en, desgewenst, behulpzaam bij het zoeken naar een passend alternatief;
f. als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent of in gebreke blijft voor de zorgverlening te betalen;
g. ingeval van ontbinding door de rechter;
h. bij uw overlijden.

6.2 Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?
De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

6.3 Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?
Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder 6.2, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

6.4 Kunt u de overeenkomst opzeggen?
U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

6.5 Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?
Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

 

Bijzondere module Wijkverpleging Bijzondere module Wzd Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) EN Volledig Pakket Thuis (VPT) Download Algemene Voorwaarden van Broeder en Zuster Zorg Coöperatie U.A.
Algemene inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden van Zorgbruggen Coöperatie U.A.

INLEIDING IN HET ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

Zorgbruggen, gevestigd te Rotterdam.

Instelling: één of meer zorginstelling(en) die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van de Zorgbruggen en daartoe met de Zorgbruggen(een) overeen­komst(en) aangaan in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

Leverancier: de wederpartij waarmee de Zorgbruggen een overeenkomst aangaat ter zake het leveren van producten en/of het leveren van andere prestaties ten behoeve van de Zorgbruggen, in de zin als nader is bepaald in de onderhavige inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en tevens op alle andere rechtshandelingen tussen de Zorgbruggen en de instelling / de leverancier.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de instelling / de leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mocht enige bepaling van de inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing dan wel ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen de Zorgbruggen en de instelling / de leve­rancier in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de eerdere bepaling.
 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden en de door de Zorgbruggen met de instelling / de leverancier te sluiten / gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen is bepaald in deze te sluiten / gesloten overeenkomst boven het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze tussen de Zorgbruggen en de instelling / de leverancier schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

INKOOP VAN DOOR Zorgbruggen TE LEVEREN ZORG BIJ INSTELLING

Artikel 3 – Overeenkomst tussen Zorgbruggen en instelling / betalingdoor instelling

 1. Indien er een overeenkomst is gesloten tussen de Zorgbruggen en de instelling over door de Zorgbruggen in te kopen zorg van en te leveren zorg aan de instelling, staat het de Zorgbruggen volledig vrij om te bepalen welke van haar leden / (rechts)personen deze ingekochte zorg zullen leveren. De Zorgbruggen staat daarbij jegens de instelling in voor de vereiste opleiding en competenties van haar leden / (rechts)personen welke de ingekochte zorg uit naam van de Zorgbruggen zullen leveren.
 2. In de overeenkomst die is gesloten tussen de Zorgbruggen en de instelling zullen (a) de omvang en de aard van de door de Zorgbruggen aan de instelling te leveren zorg en (b) het door de instelling daarvoor te betalen (uur)tarief dan wel all-in tarief, nauwkeurig worden bepaald.
 3. In de overeenkomst als bedoeld in lid 2 zullen voorts nauwkeurig worden aangegeven de data van facturatie door de Zorgbruggen aan de instelling en de termijnen waarop de instelling de door de Zorgbruggen gefactureerde bedragen dient te hebben voldaan.
 4. Eenmaal door de Zorgbruggen aan de instelling geleverde zorg die door de instelling aan de Zorgbruggen is betaald, kan nadien nimmer onderwerp zijn van enige nacalcu­latie, tenzij er protocollen van toepassing zijn die dwingend anders voorschrijven.
 5. De Zorgbruggen is te allen tijde bevoegd om te verlangen dat de instelling voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het ver­schuldigde bedrag aan BTW) doet afgeven door een voor de Zorgbruggen acceptabele en gerenommeerde Europese bankinstelling, om de nakoming van haar verplich­tin­gen jegens de Zorgbruggen zeker te stellen.
 6. De Zorgbruggen is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake (een deel van) de overeenkomst met de instelling op te schorten, indien de instelling (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) haar verbintenis(sen) jegens de Zorgbruggen.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. De Zorgbruggen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade, door haar, haar personeel, haar leden en het personeel van haar leden, toegebracht aan de instelling, het personeel van de instelling, de cliënten van de instelling en de overige relaties van de instelling, tenzij deze schade dan wel de gevolgschade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeen­komst tussen de Zorgbruggen en de instelling, mogelijk anders voortvloeien dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald

 

INKOOP DOOR Zorgbruggen BIJ LEVERANCIER(S)

Artikel 5 – Offertes en orders

 1. Aanvragen van de Zorgbruggen voor een offerte binden de Zorgbruggen niet en gelden als een uitnodiging door de Zorgbruggen tot het uitbrengen van een offerte door de leverancier. Aan het uitbrengen van een offerte door de leverancier aan de Zorgbruggen zijn voor de Zorgbruggen nimmer kosten verbonden.
 2. Indien de leverancier zonder daartoe van de Zorgbruggen een order te hebben ontvan­gen, een aanvang maakt met de levering van producten / prestaties, dan doet de leverancier dit voor eigen rekening en risico.
 3. De Zorgbruggen is gerechtigd om, indien de leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de door de Zorgbruggen ontvangen order, deze order te allen tijde kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Prijzen en (af)levering

 1. De tussen de Zorgbruggen en de leverancier overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig.
 2. De (af)levertermijn en het (af)levertijdstip voor door de Zorgbruggen ingekochte produc­ten / prestaties zijn fatale termijnen voor de leverancier. Bij niet tijdige (af)levering is de leverancier jegens de Zorgbruggen zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de leverancier verwacht dat de (af)levering niet tijdig zoals overeengekomen kan geschieden, dient hij de Zorgbruggen daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Daarbij doet de leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van over­brug­gings­maat­regelen. De kosten van eventuele overbruggingsmaatregelen zijn nimmer voor rekening van de Zorgbruggen. Indien de leverancier nalaat om overbruggings­maat­regelen voor te stellen aan de Zorgbruggen dan wel om deze te treffen, dan is de Zorgbruggen gerechtigd om voor rekening van de leverancier de benodigde overbrug­gingsmaatregelen te laten uitvoeren.
 4. De leverancier is in de situatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel slechts gerechtigd om een alternatief product / alternatieve prestatie (af) te leveren, nadat de Zorgbruggen hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Behoudens indien de vertraging in de (af)levering van de producten / de prestatie te wijten is aan de Zorgbruggen zelf, is de leverancier aan de Zorgbruggen een boete ver­schul­digd van 10% van de tussen de Zorgbruggen en de leverancier overeengekomen prijs / prijzen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel laat onverlet het recht van de Zorgbruggen om de overeenkomst met de leverancier te ontbinden en/of om van de leverancier nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.
 7. De plaats van (af)levering is de feitelijke vestigingsplaats van de Zorgbruggen. Tekenen voor ontvangst door de Zorgbruggen houdt nadrukkelijk géén goedkeuring in voor de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties.
 8. Indien de Zorgbruggen ingekochte producten / prestaties bij de leverancier ophaalt, verleent de leverancier daarbij alle noodzakelijk hulp (onder meer bij het inladen), zonder nadere kosten voor de Zorgbruggen.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpak­king en/of voor schade veroorzaakt tijdens het transport, tot aan het (af)lever­adres van de Zorgbruggen als vermeld in artikel 6 lid 7.
 2. De leverancier is verantwoordelijk voor het op eigen kosten ophalen van of het retour nemen van de beschadigde zaken en voor het binnen 2 werkdagen (af)leveren van nieuwe, onbeschadigde producten / prestaties, zonder dat daaraan voor de Zorgbruggen extra kosten aan zijn verbonden. In geval van spoed, ter beoordeling aan de Zorgbruggen, is de leverancier verplicht tot een nieuwe levering van onbeschadigde producten / prestaties binnen een door de Zorgbruggen gestelde kortere termijn, zonder dat daaraan voor de Zorgbruggen extra kosten zijn verbonden.
 3. Indien de Zorgbruggen aan de leverancier verzoekt om de levering uit te stellen, zal de leverancier de producten / de prestaties deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de Zorgbruggen opslaan, beveiligen en genoegzaam verzekeren. Eventuele daar­aan verbonden, redelijke kosten, kunnen na voorafgaand overleg van de leverancier met de Zorgbruggen aan de Zorgbruggen worden doorberekend.

 

Artikel 8 – Eigendom en risico

 1. De leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de producten / prestaties wordt geleverd. Het eigendom van de producten / prestaties gaat over op de Zorgbruggen bij (af)levering daarvan op het (af)leveradres van de Zorgbruggen als vermeld in artikel 6 lid 7. Het risico voor de producten / de prestaties van de leverancier gaat over op de Zorgbruggen ná acceptatie van de producten / de prestaties door de Zorgbruggen.
 2. In geval van opslag van de producten / de prestaties door de leverancier als vermeld in artikel 7 lid 3, verkrijgt de Zorgbruggen de eigendom van de producten / de prestaties op het moment waarop deze ten behoeve van de Zorgbruggen worden opgeslagen.
 3. Indien de Zorgbruggen (af)geleverde producten / prestaties al dan niet met toebehoren bij de leverancier inruilt dan wel deze aan de leverancier retourneert, dan gaat het risico van deze producten / prestaties weer over op de leverancier op het moment dat de betreffende producten / prestaties in handen van de transporteur worden gesteld.
 4. Als de door de leverancier (af)geleverde producten / prestaties door de Zorgbruggen worden afgekeurd, dan worden de eigendom en het risico van deze producten / prestaties geacht bij de leverancier te zijn gebleven en nimmer op de Zorgbruggen te zijn overgegaan.

 

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde producten / prestaties beantwoorden aan hetgeen daaromtrent met de Zorgbruggen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die aan de Zorgbruggen zijn toegezegd en die de Zorgbruggen mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Indien er van een geleverd product / geleverde prestatie gebruiksaanwijzingen, tech­nische documentatie, instructieboeken, veiligheids (informatie)bladen aanwezig zijn, is de leverancier verplicht om deze mee te leveren bij de (af)levering van het product / de prestatie aan de Zorgbruggen.
 3. De leverancier staat er voorts voor in dat de geleverde producten / prestaties onbe­zwaard zijn en vrij zijn van beslagen.
 4. De leverancier is gehouden te bedingen dat garantiecertificaten en daaruit voort­vloeiende garanties van eventuele derden rechtstreeks aan de Zorgbruggen worden overgedragen.
 5. Het niet (laten) verstrekken van de garantiecertificaten e.d. als vermeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat noch de leverancier noch de door hem ingeschakelde eventuele der­den van de betreffende garantieverplichtingen. Bij discrepantie tussen verschillen­de garantieteksten betreffende eenzelfde product / onderdeel van een product / pres­tatie geldt voor de Zorgbruggen de meest gunstige garantietekst.

 

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Bij volledig en correcte uitvoering van de overeenkomst tussen de Zorgbruggen en de leverancier door de leverancier, voldoet de Zorgbruggen een ter zake door de leveran­cier gefactureerd bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum van een ontvangen correcte factuur van leverancier.
 2. Op verzoek van de Zorgbruggen dient de leverancier een kostenplaats, interne con­tactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur.
 3. Eventuele door de Zorgbruggen aan de leverancier verschuldigde rente is nooit meer dan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
 4. Betaling van een correcte factuur door de Zorgbruggen aan de instelling houdt niet in dat de leverancier ontslagen is van enige garantie en/of aansprakelijkheid of dat de Zorgbruggen afstand doet van enig recht dat zij jegens de instelling kan doen gelden.
 5. De Zorgbruggen is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de leveran­cier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is.
 6. De Zorgbruggen is te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen ter zake een over­eenkomst met de leverancier op te schorten, indien de leverancier (gedeeltelijk) tekort schiet in de (tijdige) nakoming van (een deel van) zijn verbintenis(sen) jegens de Zorgbruggen.
 7. De Zorgbruggen is geen rentekosten, incassokosten of eventuele andere kosten ver­schuldigd indien de leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier.
 8. De leverancier doet jegens de Zorgbruggen afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Zorgbruggen of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek aan/in de geleverde producten / prestaties.
 2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de Zorgbruggen, door de Zorgbruggen, haar personeel, haar leden / (rechts)personen of het personeel daarvan dan wel door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier, van zijn personeel of van degenen die door de leverancier bij de uitvoering van de overeen­komst zijn betrokken, dan wel als gevolg van door de leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de overeenkomst met de Zorgbruggen.
 3. De leverancier vrijwaart de Zorgbruggen voor aanspraken van derden.
 4. De leverancier draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst met de Zorgbruggen adequaat is verzekerd voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van de Zorgbruggen zal de leverancier de polis(sen) van zijn verze­kering overleggen aan de Zorgbruggen alsmede bewijs van betaling van de verschul­digde premie(s).
 5. De leverancier garandeert het vrije gebruik van de geleverde producten / prestaties door de Zorgbruggen en vrijwaart de Zorgbruggen voor eventuele claims van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en op andere vergelijkbare rechten.

 

SLOTBEPALINGEN IN HET ALGEMEEN

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De instelling / de leverancier is verplicht om alle informatie dan wel alle gegevens over de Zorgbruggen, haar personeel, haar leden / (rechts)personen en het personeel van haar leden alsmede van de relaties van de Zorgbruggen, die wordt / worden verkregen in het kader van (de uitvoering van) een overeen­komst met de Zorgbruggen, geheim te houden en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Zorgbruggen aan derden bekend te maken, tenzij deze bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 2. De instelling / de leverancier is gehouden om de verplichtingen als vermeld in lid 1 van dit artikel op te leggen aan het personeel van de instelling / de leverancier en aan door de instelling / de leverancier in het kader van de overeenkomst met de Zorgbruggen eventueel te betrekken derden.
 3. In geval van overtreding door de instelling / de leverancier van de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de instelling / de leverancier aan de Zorgbruggen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk door de Zorgbruggen opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, welke boete onverlet laat de bevoegdheid van de Zorgbruggen tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 4. De instelling / de leverancier staat er jegens de Zorgbruggen voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De instelling / de leverancier zal door de Zorgbruggen ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk aan de Zorgbruggen verstrekken. De instelling / de leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen. De instel­ling / de leverancier zal de Zorgbruggen vrijwaren voor alle aanspraken van derden die jegens de Zorgbruggen mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende WBP en/of andere toepasselijke regelgeving en/of wettelijke (bewaar)termijnen.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten

 1. De instelling / de leverancier verplicht zich om de naam van de Zorgbruggen en/of de namen van haar personeelsleden, de namen van de leden / (rechts)personen van de Zorgbruggen en de personeelsleden van deze leden, dan wel de namen van alle overige relaties van de Zorgbruggen, noch direct, noch indirect te gebruiken in publi­caties en/of advertenties of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de Zorgbruggen.

 

Artikel 14 – Ontbinding, overmacht en opzegging van de overeenkomst

 1. De Zorgbruggen is jegens de instelling / de leverancier bevoegd tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeen­komsten, door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat de Zorgbruggen tot enige schadevergoeding jegens de instelling / de leverancier gehouden is, indien:
  1. de instelling / de leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;
  2. indien geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van de instelling / de leverancier;
  3. de instelling / de leverancier overgaat tot staking of overdracht van de onder­neming of van een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande andere onderne­ming, dan wel indien de instelling / de leverancier overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
  4. in geval van stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname dan wel fusie van de onderneming van de instelling / de leverancier, waardoor er een (belang­rijke) wijziging plaatsvindt in de zeggenschap en/of controle.
 2. Indien de Zorgbruggen enerzijds dan wel de instelling / de leverancier anderzijds door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan de verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, dan worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De Zorgbruggen enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, wanneer daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij schriftelijk bericht wordt gegeven.
 3. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van de Zorgbruggen dan wel aan de zijde van de instelling / de leverancier langer dan één maand heeft geduurd, is de weder­partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinding door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst.
 4. In geval van duurovereenkomsten van de Zorgbruggen met de instelling / de leverancier met een looptijd van ten minste één jaar, is de Zorgbruggen te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met de wederpartij tussentijds op te zeggen, mits de Zorgbruggen daarbij een opzegtermijn in acht neemt van 3 maanden. De Zorgbruggen is in geval van een opzegging als vermeld in de vorige volzin, niet schadeplichtig jegens de instelling / de leverancier.
 5. Verplichtingen tussen de Zorgbruggen enerzijds en de instelling / de leverancier ander­zijds, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigen­doms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de onderhavige inkoopvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de Zorgbruggen enerzijds en de instelling / de leverancier anderzijds, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de partijen als zodanig wordt beschouwt) die naar aanleiding van de onderhavige inkoopvoor­waarden dan wel naar aanleiding van overeenkomsten tussen de Zorgbruggen ener­zijds en de instelling / de leverancier anderzijds mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter in Nederland.
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Zorgbruggen Coöperatie U.A

1. Algemeen
1.1 Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:

a. bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang;
b. op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangt;
c. op de overeenkomst met cliënt die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkoopt.

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

1.2 Wie zijn ‘u’ en ‘wij/ons’ in de algemene voorwaarden?
In de module(s) van de algemene voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij/ons’.

 • Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).
 • Met ‘wij/ons’ wordt de zorgaanbieder bedoeld.

1.3 Wie kunnen de algemene voorwaarden wijzigen?
De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden:

 • bij gewijzigde wet- en regelgeving door ActiZ en Zorgthuisnl gezamenlijk, als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving.
  Een wijziging van de algemene voorwaarden die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving of uit het contract tussen zorgaanbieder en financier in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren; of
 • in alle overige gevallen door ons, na instemming van de cliëntenraad. Wij informeren u tijdig over een wijziging van de algemene voorwaarden. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

2. Zorgplan en zorgdossier

2.1 Welke verplichtingen hebben wij?
Wij informeren u over de voorgestelde zorgverlening. Daarnaast zullen wij , zo nodig en tijdig, hierover met u overleggen zodat wij samen beslissen over passende zorgverlening en u toestemming kan verlenen.

2.2 Wat is het (digitaal) zorgplan en hoe komt het tot stand?
Het (digitaal) zorgplan is een (digitaal) document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het (digitaal) zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het (digitaal) zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden. De zorgverlening die wij geven is beperkt tot de indicatie die u heeft. Als u aanvullende zorg wenst, dan kunt u dat met ons bespreken. Mogelijk kunnen wij dat bieden tegen extra betaling.

2.3 Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden of als u niet kunt of wilt overleggen over het (digitaal) zorgplan?
Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het (digitaal) zorgplan. Wij houden bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het (digitaal) zorgplan zoveel mogelijk rekening met uw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het (digitaal) zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

2.4 Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren en actualiseren wij met u het (digitaal) zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

2.5 Wat als wij de afspraken in het (digitaal) zorgplan niet kunnen nakomen?
Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

2.6 Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?
Wij houden ons voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • Wij houden een zorgdossier bij in verband met de goede zorgverlening aan u. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier en zorgen ervoor dat het zorgdossier goed en beveiligd bewaard wordt. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het (digitaal) zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier.
 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Na de bewaartermijn wordt het zorgdossier vernietigd.
 • Zolang u bij ons in zorg bent, kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen wij op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of vernietigen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een schriftelijk of elektronisch verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.
 • Als u een (gedeeltelijk) vernietigingsverzoek schriftelijk of elektronisch doet, dan vernietigen wij het zorgdossier geheel of gedeeltelijk. Wij vernietigen het zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen het zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.
  Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om het zorgdossier geheel of gedeeltelijk te vernietigen, laten wij u schriftelijk of elektronisch weten of wij dat gedaan hebben. Wij kiezen daarvoor dezelfde communicatievorm die u gebruikt heeft bij uw vernietigingsverzoek. Deze termijn kunnen wij, zo nodig, met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze reactie op uw verzoek. U kunt over dit besluit bij ons een klacht indienen op de wijze zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van deze module.

2.7 Wanneer gebruiken wij het zorgdossier zonder uw toestemming?
Wij gebruiken het zorgdossier bij de zorgverlening zonder uw toestemming, uitsluitend voor zover dat nodig is, voor:

 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening, bijvoorbeeld voor intercollegiale toetsing of intervisie en supervisie;
 • financiële afwikkeling en controle;
 • onderzoek van een intern gemelde incident. Wij informeren u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

2.8 Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier?
Wij hebben uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit het zorgdossier met zorgverleners, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij onze zorgverlening, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en apotheek.

2.9 Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

 • U kunt (een deel van) het zorgdossier kosteloos inzien en een schriftelijke kopie krijgen. U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten. U kunt ook (een deel van) het zorgdossier kosteloos elektronisch inzien en kosteloos een elektronische afschrift krijgen. Wij zorgen ervoor dat wij u op een veilige manier inzage verschaffen.
  U krijgt geen inzage in of een kopie of elektronische afschrift van (een deel van) het zorgdossier, als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit zal gelden in uitzonderlijke situaties.
 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling en hun vervangers, kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in of een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig.
 • Uw vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage krijgen, voor zover deze informatie noodzakelijk is om, namens u, beslissingen te kunnen nemen.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om inlichtingen of inzage te geven (zoals aan de IGJ of politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzage worden gegeven aan anderen, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet.

2.10 Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?
Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden als regel geen inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier. Dat is alleen anders:

 • wanneer u bij leven hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Aannemelijk moet worden gemaakt, door uw nabestaanden, dat zij een zwaarwegend belang hebben dat meer gewicht heeft dan het belang dat uw privacy ook na uw overlijden wordt beschermd. Nabestaanden moeten aantonen dat inzage in of afschrift van (een deel van) het zorgdossier noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang.
  Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden geen gegevens uit (een deel van) het zorgdossier als:
 • daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad; of
 • schriftelijk of elektronisch is vastgelegd dat:
 • u dat niet wenst; én
 • u, op het moment waarop u dit te kennen gaf, 12 jaar of ouder was; én
 • u in staat was om hierover weloverwogen te besluiten.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Moet u betalen voor de zorgverlening?
U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

3.2 Hoeveel moet u betalen?
Als u moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

3.3 Op welk moment moet u betalen?
Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur, die u binnen veertien dagen moet betalen. Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

3.4 Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?
Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.

4. Overige afspraken

4.1 Welke informatie krijgt u?
Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke aanvullende zorg en eventuele diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement;
 • onze cliëntenraad.

4.2 Hoe geven wij informatie?
Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

4.3 Welke informatie krijgen wij van u?
Voor de aanvang van de zorgverlening:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening, waaronder begrepen informatie over dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

4.4 Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?
Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

4.5 Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?
Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

4.6 Hoe gaan wij om met deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken.

4.7 Welke verplichtingen heeft u nog meer?
U heeft ook de volgende verplichtingen, als u bij ons verblijft of in een privéwoning woont:

 • u bent in het bezit van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs voor de aanvang en gedurende de looptijd van de zorg;
 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat en biedt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het (digitaal) zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken;
 • u meldt ons zo snel mogelijk wanneer u gaat verhuizen.

4.8 Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten?
Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw afspraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis.

Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.

5. Klachten en geschillen
Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

Klachten

5.1 Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan.

5.2 Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven onder 5.3 e.v. en op de website van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg .

Geschillen
5.3 Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg . Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

5.4 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen twaalf maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.

5.5 Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (zes weken, eventueel te verlengen tot tien weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

5.6 Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
U kunt er voor kiezen om naar de Geschillencommissie te gaan of naar de rechter. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan.

5.7 Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

5.8 Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
De Geschillencommissie behandelt geen geschillen over aansprakelijkheid voor schade boven € 25.000. Hiervoor kunt u wel naar de rechter.

6. Einde van de overeenkomst

6.1 Wanneer eindigt de overeenkomst?
De overeenkomst eindigt:
a. als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
b. als u en wij dat allebei willen;
c. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder 6.2;
d. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder 6.4;
e. op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen. Wij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van het zorgdossier aan een andere zorgaanbieder en, desgewenst, behulpzaam bij het zoeken naar een passend alternatief;
f. als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent of in gebreke blijft voor de zorgverlening te betalen;
g. ingeval van ontbinding door de rechter;
h. bij uw overlijden.

6.2 Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?
De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

6.3 Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?
Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder 6.2, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

6.4 Kunt u de overeenkomst opzeggen?
U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

6.5 Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?
Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

 

Bijzondere module Wijkverpleging Bijzondere module Wzd Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) EN Volledig Pakket Thuis (VPT)

Download Algemene Voorwaarden van Zorgbruggen Coöperatie U.A.

Publieksfolder