Dutch English

Disclaimer – Cookies

Gebruik van deze internetsite
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Broeder en Zuster Zorg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, toch verstrekt Broeder en Zuster Zorg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Broeder en Zuster Zorg beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Broeder en Zuster Zorg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Broeder en Zuster Zorg hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Broeder en Zuster Zorg de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Broeder en Zuster Zorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Broeder en Zuster Zorg niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Broeder en Zuster Zorg, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broeder en Zuster Zorg of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Broeder en Zuster Zorg stuurt, kunnen onveilig zijn. Broeder en Zuster Zorg raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Broeder en Zuster Zorg te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Broeder en Zuster Zorg te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Broeder en Zuster Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Broeder en Zuster Zorg op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Broeder en Zuster Zorg of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van commissarissen en medewerkers van Broeder en Zuster Zorg

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Broeder en Zuster Zorg behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Sinds de nieuwe Telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Ook moeten we u informeren over de aard van deze cookies en wat ze precies doen. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Dat kan zijn tijdens de duur van uw bezoek (session cookie) of voor langere tijd (persistent cookie). Cookies weten overigens niet wie u bent.

Wat doen cookies?
Sommige cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Zo zorgen ze dat u ingelogd blijft. Andere cookies worden weer gebruikt voor analyses. Zo kunnen we weten welke artikelen het meest worden gelezen. Cookies leggen niet gegevens als uw naam, adres of leeftijd vast. Ze onthouden alleen gegevens van het surfgedrag op een computer. Ze zijn volkomen veilig en worden sinds de jaren negentig zonder incident gebruikt op vrijwel alle websites in de wereld.

Wat gebeurt er als u cookies uitzet?
Sommige onderdelen van de site zullen er minder goed uitzien of niet meer werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen met Twitter en Facebook. Het kan dus zijn dat u zich gaat ergeren aan het veranderde gedrag van de website.

Hoe zet u cookies uit?
Als u alleen reclamecodes uit wilt schakelen, kunt u dat doen bij de website van advertentienetwerken:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Wilt u alle cookies uitzetten, doe dit dan bij de instellingen van uw webbrowser:
http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Actuele nieuws binnen het broederenzusterzorg.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Broeder en Zuster Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (on)juiste informatie en adviezen binnen onze website. Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het juist of onjuist gebruik van onze website en de hierbinnen aangeboden informatie.

Disclaimer
Gebruik van deze internetsite
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Zorgbruggen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, toch verstrekt Zorgbruggen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Zorgbruggen beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Zorgbruggen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Zorgbruggen hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Zorgbruggen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Zorgbruggen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zorgbruggen Zorg niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Zorgbruggen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgbruggen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Zorgbruggen stuurt, kunnen onveilig zijn. Zorgbruggen raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Zorgbruggen te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Zorgbruggen te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Zorgbruggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Zorgbruggen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zorgbruggen of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van commissarissen en medewerkers van Zorgbruggen

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Zorgbruggen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Cookies beleid
Sinds de nieuwe Telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Ook moeten we u informeren over de aard van deze cookies en wat ze precies doen. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Dat kan zijn tijdens de duur van uw bezoek (session cookie) of voor langere tijd (persistent cookie). Cookies weten overigens niet wie u bent.

Wat doen cookies?
Sommige cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Zo zorgen ze dat u ingelogd blijft. Andere cookies worden weer gebruikt voor analyses. Zo kunnen we weten welke artikelen het meest worden gelezen. Cookies leggen niet gegevens als uw naam, adres of leeftijd vast. Ze onthouden alleen gegevens van het surfgedrag op een computer. Ze zijn volkomen veilig en worden sinds de jaren negentig zonder incident gebruikt op vrijwel alle websites in de wereld.

Wat gebeurt er als u cookies uitzet?
Sommige onderdelen van de site zullen er minder goed uitzien of niet meer werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen met Twitter en Facebook. Het kan dus zijn dat u zich gaat ergeren aan het veranderde gedrag van de website.

Hoe zet u cookies uit?
Als u alleen reclamecodes uit wilt schakelen, kunt u dat doen bij de website van advertentienetwerken:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Wilt u alle cookies uitzetten, doe dit dan bij de instellingen van uw webbrowser:
http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable

Actueel pagina
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Actuele nieuws binnen het broederenzusterzorg.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Zorgbruggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (on)juiste informatie en adviezen binnen onze website. Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het juist of onjuist gebruik van onze website en de hierbinnen aangeboden informatie.